Nielen dobrý, ale výnimočný - ENEA CONSULTING

Prejsť na obsah

Hlavná ponuka:

Nielen dobrý, ale výnimočný

ČLÁNKY
NIELEN DOBRÝ, ALE VÝNIMOČNÝ

Jedným z kľúčových východísk na efektívne riadenie ľudí je poznanie osobnostného potenciálu jednotlivca.

Zrýchľujúca sa dynamika rozvoja technológií, obchodu, financií a ďalších oblastí prináša zmenu aj v psychologickom vzťahu zamestnávateľ – zamestnanec. Fakt, že firmy musia rýchlo a efektívne reagovať na zmeny, sú nútené pružne prispôsobovať  ciele, orientáciu, meniť organizačnú štruktúru, definovať nové kritériá na pracovné pozície, čo znamená pre zamestnancov nutnosť flexibilne reagovať na tieto zmeny.
Zmeny vo vzťahoch
Psychologická zmluva medzi jednotlivcom a zamestnávateľom sa v súčasnosti nevyhnutne reštrukturalizuje. Dlhodobé pracovné vzťahy založené na istote a recipročnej lojalite nahrádzajú krátkodobé zmluvy založené na užšej a čistej ekonomickej výmene vo forme projektov a systémov, v ktorých sa ľudia rýchlo a často striedajú. Tradičný proces výberu a priraďovania jednotlivcov na pracovné pozície na základe odbornosti, schopností, skúseností a záujmov, nestačí. Vzhľadom na nové očakávania a požiadavky je nevyhnutné venovať  pozornosť aj osobnostným charakteristikám, ktoré sú dôležitou súčasťou jednotlivca v pracovnom procese i ostatných oblastiach života. Dôležité je nielen to, čo jednotlivec môže ponúknuť vo svojej pracovnej pozícii alebo profesii, ale tiež to, čo ona môže ponúknuť jemu.
Hľadá sa osobnosť
Osobnosť každého človeka  je mnohorozmerná a poznať jej rozmery je súčasťou úspechu jednotlivca aj firmy. S určitosťou možno povedať, že vo sfére profesionálnej i osobnej je čoraz dôležitejší faktor sebapoznania. To znamená poznať a aktívne využívať tie stránky osobnostného potenciálu, ktoré sú prirodzene dominantné  a určujú, v ktorých oblastiach bude jednotlivec úspešný. Súčasne rozvíjať ten potenciál osobnosti, ktorý sa v porovnaní s jej silnejšími stránkami javí v určitých podmienkach ako slabší a je pre profesiu tiež dôležitý. Poznanie osobnostného potenciálu členov tímu dáva možnosť efektívne a so synergickým efektom pospájať potenciály členov tímu a využiť ich na splnenie stanovených cieľov. Je to dôležitá súčasť výkonu a úspechu. Kľúčom k úspechu jednotlivca a následne tímu, nie je teda iba profesionálna či technická pripravenosť, ale aj to, ako efektívne sa využije osobnostná mnohostrannosť jednotlivca.
Jednoducho povedané: „Správny človek na správnom mieste".
Takéto želanie má nielen manažér, ktorý hľadá ľudí do tímu, ale aj jednotlivec, keď hľadá najlepšie uplatnenie. V praxi, pri výberových konaniach, uplatňujeme práve túto filozofiu prístupu. Spoločne s klientom pripravíme požiadavky na osobnostný profil pre obsadzovanú pozíciu. Často je to zložité, pretože podľa predstáv mnohých zamestnávateľov by kandidát mal mať „všetko“. Aj komunikatívnosť, aj flexibilitu, aj lojálnosť, aj precíznosť, aj presnosť, aj empatiu, aj prieraznosť.... Preto vedieme klienta tak, aby spoločne s nami vyšpecifikoval skutočne potrebné osobnostné požiadavky kandidáta, s ohľadom na ciele a úlohy, ktoré  plniť.
Osobnostný profil
Súčasťou takto pripraveného výberového konania je spracovanie osobnostného profilu vybraných kandidátov. Používame balík nástrojov, ktoré pomáhajú identifikovať potenciál jednotlivca i to, ako ho využíva. Stáva sa, že už pri výberovom konaní sa ukáže, že kandidát má profesionálnu históriu dobrú a badať kariérny postup. Teoreticky je teda na pozíciu vhodný, ale analýza ukáže, že niečo nie je v poriadku. Keďže súčasťou výberového konania je individuálna konzultácia s kandidátmi, dokážeme spoločne prísť na to, čo je v nesúlade. Boli už prípady, že človek dlhodobo pôsobiaci v obchodnej činnosti priznal, že sa vlastne v obchode trápi a robí len pre peniaze, že túži robiť niečo iné, ale nemá odvahu na zmenu. Jeho osobnostný profil to potvrdil – mal prirodzené danosti na niečo celkom iné, nie na obchod.
Informácie pre obe strany
Pri výberovom konaní sa snažíme, aby obidve strany dostali o sebe čo najviac informácií, a aby informácie boli rovnaké. Osvedčilo sa totiž, ak zamestnávateľ aj  zamestnanec vedia to isté. Je to možno zdĺhavejší postup, ale vytvára prostredie dôvery, ktoré je veľmi dôležité pre prijatých i neprijatých uchádzačov. Neprijatý totiž neodchádza ako porazený, neúspešný a s pocitom vlastnej neschopnosti. A najmä nemôže povedať, že ho neprijali a on nevie prečo.
Prihliadame aj na ďalšie skutočnosti, ktoré je potrebné vo vstupnej fáze identifikovať. Nevyhnutné je vedieť, čo je pre firmu lepšie pri obsadzovaní pozície. Či hľadá profesionála a hotového človeka, alebo osobnosť. Obidva prístupy majú totiž svoje silné aj slabé mesta. „Hotový“ človek je pre firmu istotou, že problematiku zvládne, otázkou však je, čo kompatibilita s tímom, do ktorého vstupuje. Sú totiž prípady, že odborník úplne rozložil tím, pretože osobnostne do neho vôbec nezapadol. Z firmy odišiel sám, alebo sa s ním firma rozlúčila bez toho, aby jednotlivé strany vedeli, prečo sa to stalo. Vyčíslená strata bola veľmi vysoká.
Poznať zamestnanca
Ak sa firma rozhodne pre osobnostné charakteristiky ako určujúce vo výbere, pomocou osobnostnej analýzy získa človeka, o ktorom vie, že sa na pracovné  miesto hodí a môže veľmi efektívne investovať do jeho profesionálneho rastu. Súčasne vie, že zapadne do tímu, čo v dôsledkoch znamená, že tím ho podporí. Je aj predpoklad, že pracovník bude lojálny k firme, keďže mu dala príležitosť. Nevýhodou je čas, ktorý mu firma musí poskytnúť na zapracovanie. V jednom i druhom prípade je však poznanie osobnostného potenciálu zamestnanca významným balíkom informácií, na základe ktorých zamestnávateľ vie ako k človeku pristupovať, čo od neho očakávať, ako ho motivovať, ako ho riadiť, čo ho stresuje, aké sú oblasti jeho rozvoja atď.

UVEREJNENÉ: EUROBIZNIS, august 2006
 
 
Návrat na obsah | Návrat do hlavnej ponuky