PONUKA SLUŽIEB - ENEA CONSULTING

Prejsť na obsah

Hlavná ponuka:

PONUKA SLUŽIEB

FIRMY
 
 


 • Osobnostný rozvoj
 • Manažment stresu
 • Harmonizácia tímu
 • Emocionálna rovnováha
 
NAŠE SLUŽBY SÚ URČENÉ
manažérom na všetkých úrovniach, ktorí chcú rozvinúť svoje manažérske zručnosti a lepšie viesť svojich podriadených s ohľadom na svoje  a ich osobnostné danosti, prípadne dosiahnuť iné zmeny.

Najčastejšie situácie, kedy je vhodné nástroje osobnostného rozvoja a koučingu využiť:
 • Chcete zlešiť organizáciu času a síl (schopnosť stanoviť si priority, znížiť stres a vedieť, identifikovať, ktoré sú vaše stresory a predísť tak syndromu vyhorenia, nájsť spôsob ako vytvoriť rovnováhu medzi pracovnýma osobným životom.
 • Chcete zlepšiť svoje komunikačné zručnosti.
 • Chcete zlepšiť komunikáciu v tíme a medzitímovú komunikáciu.
 • Chcete rozvíjať kariéru a efektívnejšie využívať osobnostné danosti a silné stránky.

Vo firmách obvykle kombinujeme poradenstvo, koučing, workshopy a tréningy - všetko sa odvíja od aktuálnych potrieb klienta.
 
HARMONIZÁCIA TÍMU

Pri analýze a harmonizácii tímov uskutočňujeme porovnanie osobnostných charakteristík jednotlivých členov tímov a mieru ich vzájomnej kompatibility. Jeho výsledkom je zhodnotenie, do akej miery je zloženie jednotlivých tímov a ich vzájomná spolupráca optimálna s ohľadom na ich ciele a ciele celej firmy.

Určené manažérom a lídrom, ktorí chcú ľudí svojich tímov viesť s využitím ich mnohostrannosti a rozdielnosti rovnako ich ako svojej. Všetkým, ktorí vedia, že čas venovaný sebarozvoju a podpore rozvoja ľudí okolo seba vedie k výraznému zvýšeniu tímovej dynamiky.

 • Ako viesť ľudí v tíme, ktorí sú profesionálne zdatní, avšak osobnostne takí mnohostranní a rozdielni?
 • Ako zladiť nový tím?
 • Ako vychádzať s ľuďmi, s ktorými nevieme nájsť spoločnú reč?
 • Ako porozumieť vnútornej motivácii ľudí v tíme a ako s ňou pracovať?


OSOBNOSTNÝ ROZVOJ

Spoločne s klientom sledujeme pochopenie jeho súčasného vnútorného nastavenia, popíšeme jeho aktuálne správanie, postoje, priority, hodnoty. Súčasťou je OSOBNOSTNÁ ANALÝZA, ktorá obsahuje popis osobnostných charakteristík klienta, silné stránky a možnosti jeho rozvoja, motivátory a stresory a odporúčania na rozvoj.

Pomáhame klientovi zmeniť spôsob, ako vnímať seba a ľudí okolo seba a ako na nich reagovať. Ako riešiť  situácie, ktoré možno zmeniť a prijímať dobré rozhodnutia. A ako reagovať na okolnosti, ktoré zmeniť nemožno. 

Samostatne sa venujeme individuálnemu rozvoju soft skills dôrazom na identifikáciu a využitie osobnostného potenciálu, zefektívnenie komunikácie, zvládanie konfliktných  a stresových situácií, budovanie sebavedomia a asertívneho správania.


 
EMOCIONÁLNA ROVNOVÁHA

Dosiahnuť emocionálnu rovnováhu je dôležité pre vnútorný pokoj, kvalitu zdravia, úspešnú komunikáciu, harmonické vzťahy....Nielen negatívne emócie spôsobujú emocionálnu nerovnováhu, aj priveľa pozitívnych situácií môže vyvolať negatívnu reakciu – od šťastia plačeme. Každá emócia nesie v sebe nejakú informáciu, zachytiť ju sa málokedy podarí a takmer vždy danej emócii podľahneme, pretože sa dotkne nášho slabého miesta. Väčšinou ich odmietame, potláčame, cítime k nim nechuť ako k svojej slabosti....

Dosiahnuť emocionálnu rovnováhu znamená porozumieť svojim emocionálnym reakciám a naučiť sa vnímať podnety, ktoré ich spúšťajú. Osobnostná analýza je výborným východiskom na spoznanie, pochopenie a priznanie si aj svojich slabých stránok. Súčasne je pomôckou k tomu, aby sme  dokázali vedome pracovať so svojimi slabými stránkami v kontexte s emóciami, ktoré ich sprevádzajú.   
MANAŽMENT STRESU

Čo je pre niekoho stres, je pre druhého výzva. Stresorom môže byť pre každého niečo iné. Osobnostná analýza je preto dôležitým východiskom na určenie konkrétnych stresorov klienta. Dôležité je tiež vedieť, ako stresor funguje. Rovnako dôležité je vnímať, aké negatívne emócie stresové reakcie sprevádzajú - u niekoho je to hnev, u iného strach či zlosť...- a vedieť ich eliminovať.
Všetky tieto informácie sú podkladom na definovanie stratégie manažmentu stresu, ktorá je u každého klienta jedinečná.
 
 
 
 
OBJEDNÁVKA SLUŽIEB
 
 
 
 
 


 
 
Návrat na obsah | Návrat do hlavnej ponuky